អ្នកជំនាញបំពង់

បទពិសោធន៍ផលិត ១៥ ឆ្នាំ

បំពង់ដែកអ៊ីណុកសមាសធាតុស៊ុមដែក