អ្នកជំនាញបំពង់

បទពិសោធន៍ផលិត ១៥ ឆ្នាំ

ដំណើរកំសាន្តរោងចក្រ

ផ្នែកទី ១៖ ផ្នែកម៉ាស៊ីន

ផ្នែកទី ២ ៈបំពង់អេឌីភី

ផ្នែកទី ៣ ៈបំពង់ដែកអេសអេសអេសអេស

ផ្នែកទី ៤៖ ការបញ្ចូលអេឡិចត្រូលីត

ផ្នែកទី ៥ ៈបំពង់ដែកអ៊ីណុកដែកអ៊ីណុក

ផ្នែកទី ៦ ៈការដាក់បំពង់ Hdpe